Algemene voorwaarden MyPerfectCoach

1. Definities
– MyPerfectCoach:
Bedrijfsonderdeel van The Performance Experts V.O.F. | Amstelvlietstraat 1 | 1096 GG | Amsterdam | KvK-nummer: 58941371.

-Deelnemer:
Iedereen die een abonnement heeft afgesloten bij MyPerfectCoach.

-Abonnement:
De overeenkomst tussen een deelnemer en MyPerfectCoach.

-Locatie:
MyPerfectCoach, Amstelvlietstraat 1 1096 GG Amsterdam.

-Prijs:
De prijs voor het gebruik van de MyPerfectCoach atleten app, coach app of website.

-Persoonlijke gegevens:
Alle gegevens door de deelnemer verstrekt aan MyPerfectCoach.

-Website:
De website van MyPerfectCoach: www.MyPerfectCoach.com

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden voor deelnemers zijn toepasselijk op alle relaties tussen deelnemer en MyPerfectCoach.

3. Abonnement 
3.1. Een abonnement is afgesloten zodra de deelnemer op de website of op een aanmeldformulier de benodigde informatie heeft ingevuld en heeft getekend voor akkoord (dit kan ook elektronisch).

3.2. Een abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en kan na 1 maand per maand stopgezet worden.

3.3 Na de proefperiode van 1 maand kan de deelnemer een betaald abonnement aanschaffen. Anders vervalt het abonnement in een gratis basis abonnement.

3.3. Een abonnement kan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst zonder opgaaf van reden opgezegd worden. 

3.4. Elk abonnement is persoonsgebonden. Deelnemers kunnen hun rechten en plichten niet overdragen aan iemand anders.

3.5. De minimale leeftijd om een abonnement af te sluiten is 18 jaar.

4. Prijzen en betaling 
4.1. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt vooraf per automatische incasso op de eerste werkdag van de maand.

4.2. Met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 3.3 wordt geen geld geretourneerd.

4.3. MyPerfectCoach heeft het recht het abonnementsgeld te verhogen. Dit wordt minimaal drie maanden vooraf kenbaar gemaakt. Deelnemer heeft op dat moment het recht de overeenkomst te stoppen.

4.4. De geldende abonnementsprijzen staan vermeld op de website.


5. Persoonlijke gegevens en privacy 
5.1. Deelnemer is zich ervan bewust dat bij de aanmelding voor MyPerfectCoach persoonlijke informatie wordt verschaft die door MyPerfectCoach wordt opgeslagen.

5.3. Persoonlijke gegevens zullen door MyPerfectCoach alleen worden gebruikt voor de administratie. Data zal nooit aan anderen worden verstrekt.

5.4. Met onderaannemers is een keten van contracten afgesloten om de data te beschermen volgens de AVG regels.

5.5. Als een atleet data deelt met een coach kan de atleet altijd deze toegang weer blokkeren.

5.6. Bij beëindiging van het abonnement kan de deelnemer zijn/haar data opvragen. De data wordt dan in een excel formaat verstrekt. De kosten hiervoor bedragen €75,-

5.7. Bij beëindiging van het abonnement kan de data op verzoek uit het systeem worden verwijderd.

5.8. De data kan geanonimiseerd worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek tenzij de deelnemer dat expliciet aangeeft.

6. Toepasselijk recht en geschillen
6.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deelnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.2. De rechter in de vestigingsplaats van deelnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft deelnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

6.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.